Legislație (organizarea și funcționarea instituției)

Constituția României

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică

ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenței sociale

LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar

LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere

LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul